Πολιτική Ποιότητας

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, που θα ικανοποιούν συνεχώς τις ανάγκες και απαιτήσεις αυτών. Οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών είναι:


ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

και επίσης πληρούν τους υφιστάμενους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς.

Η ποιότητα των υπηρεσιών, είναι στενά συνδεδεμένη με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και το επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό και την συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης αυτών.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεί το μέσον για την διατήρηση της επιχείρησης ως μίας αξιόπιστης και ανταγωνιστικής μονάδας στον τομέα αυτό αλλά και για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Το Σύστημα Ποιότητας, οι διεργασίες αυτού και οι στόχοι, οι οποίοι εκπηγάζουν από αυτό, υπόκεινται σε συνεχή ανασκόπηση με σκοπό την διαρκή αποτελεσματικότητα, βελτίωση και προσαρμογή αυτών (και όλων των δραστηριοτήτων, που απαρτίζουν το Σύστημα) ως προς τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις του τομέα γενικότερα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών δραστηριοτήτων ελέγχου και ανασκόπησης αλλά και των πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται από τους πελάτες ή άλλες εξωτερικές πηγές και ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν πολύτιμη πηγή εισροών προς το Σύστημα Ποιότητας, στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό της επιχείρησης δεσμεύονται από την πολιτική αυτή και ακολουθούν πλήρως το Σύστημα Ποιότητας της επιχείρησης. Η ίδια η πολιτική υπόκειται σε διαρκή ανασκόπηση με σκοπό την εξασφάλιση της καταλληλόλητας της ως προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας αλλά και την εξασφάλιση της κάλυψης όλων των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το Σύστημα.

Σταύρος Γκατζούλης

Γενικός Διευθυντής